Gizlilik ve Kişisel Veri Politikamız

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde saklanacaktır.

Web sitemizde yer alan formlara onay vermekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; Astaş Holding A.Ş. ve grup şirketleri tarafından kurulan (Bundan sonra “Astaş” olarak anılacaktır.) tarafından toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve  Astaş’ın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, veri işleyen sıfatını haiz 3. kişilere ve yurtdışına aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Kişisel bilgileriniz bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerebilir: İletişim bilgileriniz; rezervasyonunuzla ilgili bilgiler, bir tesiste konaklamanız ve bir tesisi ziyaretiniz ile ilgili bilgiler; bir üyelik veya sadakat programında katılımcı olmanız; bir yarışma, çekiliş veya pazarlama programında katılımcı olmanız; ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler; kişisel özellikleriniz, uyruğunuz, geliriniz, pasaport numaranız ve verildiği tarih ve yer; seyahat geçmişiniz; mobil faturaya ilişkin fatura ve hesap bilgileri ve kimlik doğrulama bilgisinin yanı sıra ödeme kartı numaranız ve diğer kart bilgileri gibi ödeme bilgileriniz; yatırım tercihleriniz; pazarlama ve iletişim tercihleriniz; araçlarınız hakkındaki bilgiler; Markalarımız veya tesislerimiz hakkındaki değerlendirmeleriniz ve görüşleriniz; üyesi olduğunuz bazı kulüpler veya gruplar; tarafınızca sunulan bilgiler ve bize vermeyi tercih ettiğiniz veya üçüncü taraflardan elde edebileceğimiz diğer tür bilgileriniz.

Bu bilgilerinizin yansıra şirketimizi yahut projelerimizi ziyaretiniz esnasında toplanan veriler.

Ayrıca çözüm ortaklarından, sosyal medya servislerinden bu tür servisler üzerindeki ayarlarınızla tutarlı olan bilgiler ve diğer üçüncü taraf kaynaklardan alınan bilgiler dâhil olmak üzere üçüncü taraflardan sizin hakkınızda bilgi toplayabiliriz. Bu bilgileri, sizinle ilgili olarak dosyaladığımız bilgilere ekleyebilir ve bu Beyana uygun olarak başkalarıyla paylaşabiliriz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkkında Bilgilendirme

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

 

a. Veri sorumlusu

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Astaş, iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

 

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işlenebileceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların   fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, is ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Astaş tarafından farklı kanallardan (Astaş ın merkezi, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenlenen tanıtım, lansman, bağış etkinlikleri, eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kişisel verileriniz, bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve yine aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (e) bendinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Astaş’ın meşru menfaati veya açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

d. Kişisel Verileri Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşlenebileceği

Kişisel verileriniz Astaş tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

e. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,   
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,                         
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
 • Astaş nezdindeki kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini yahut anonimleştirilmesini talep hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Astaş’ ın Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kuleleri B Blok K:12
Esentepe 34394 Istanbul – Türkiye adresine ıslak imzalı olarak veya info@astas-holding.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

f. Uluslararası Veri Aktarımı

Şirketimiz uluslararası markalarla işbirliği yapmakta ve bu işbirlikleri ile siz değerli portföyümüzü bazı platformda buluşturmaktadır. Bu işbirliklerinde kullanılmak üzere dünyanın dört bir yanında merkezi bulunan uluslararası markalar ile verilerinizin paylaşılacağını kabul etmektesiniz. Farklı ülkelerde farklı yasalar yürüklükte olsa dahi, biz bu beyanda yer alan yasa hükümlerinin verilerinizin işlenmesi esnasında elimizden geleni yapacağız. 

 

g. Değişiklikler

Bu beyanda zamanla bazı değişiklikler yapılabilecektir. Tarafımızca yapılan bu değişikliklerin web sitemizde yayınlanması ile yürürlüğe gireceğini bilmenizi isteriz.  

E-Bültene Kayıt Olun